From Gold Rush till now

From Gold Rush till now
White folks flock to recreate
frontier illusion